Historia

1.X.1946

Rozpoczyna  działalność  Gimnazjum               i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego.

VI.1950

Pierwsza matura 61 absolwentów.

1952/53

Zmiana nazwy Szkoły na Technikum Rolniczo-Łąkarskie.

VI.1954

I Zjazd Absolwentów Szkoły.

VI.1959

Oddanie do użytku nowego internatu.

1972/73

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej (specjalność ogrodnictwo).

1974/75

Utworzenie Policealnego Studium Weterynaryjnego.

1977/78

Powołanie Zespołu Szkól Rolniczych.

1983/84

Powstaje Liceum Ekonomiczne.

27.VI.1986

Oddanie do użytku sali sportowej.

4.X.1986

VI Zjazd Absolwentów - 40 lecie Szkoły.

5.VI.1995

Otwarcie Ośrodka Hodowli Bydła Mięsnego

15.VI.1996

VII Zjazd Absolwentów Szkoły. Odsłonięcie tablicy poświęconej założycielowi Szkoły       -  prof. Józefowi Wierzbickiemu

1.XII.1998

Powołanie Zespołu Szkół  Rolniczego    Centrum      Kształcenia       Ustawicznego  im. Mariana Gotowca

1.IX.1999

Powstaje Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (specjalność usługi hotelarsko turystyczne)

16.VI.2001

VIII Zjazd Absolwentów - wydanie monografii Szkoły

1.IX.2002

Rozpoczynają  działalność  szkoły   powstałe    w wyniku zmian w systemie oświaty: Technika (4-letnie) i Liceum  (3-letnie)

1.IX.2007

Rozpoczęły  działalność szkoły : 3-letnie Liceum Ogólnokształcące  o rozszerzeniu pożarniczym, 3-letnie Liceum Ogólnokształcące   o  rozszerzeniu sportowym oraz  2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa   o  kształceniu w zawodzie Kucharz małej gastronomii

1.I.2008

Zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół
 i Placówek Oświatowych

20.IX.2008

 IX Zjazd Absolwentów

1.IX.2010

Rozpoczęły  działalność szkoły : 4-letnie Technikum kelnerskie,  3-letnie Technikum Uzupełniające

15.09.2011

Otwarcie hali sportowej

15.10.2011

65 - lecie szkoły, X Zjazd Absolwentów